Mali pingvin

Dobrodošli!

Hvala vam što poseću­jete naš sajt posvećen pro­mo­ciji, održa­vanju i nego­v­anju srp­skog jezika. Autori ovog pro­jekta se bave kom­pjuter­skom obradom tek­sta, formi­ran­jem baze podataka i pravl­jen­jem pro­grama, a vezano za Rečnik stranih reči i izraza, autora Milana Vujak­lije. Kao izvor nam je poslužilo izdanje Rečnika stranih reči i izraza koje je štam­pala Prosveta 1980. godine. Nadamo se da ćete na našem sajtu naći sve važne infor­ma­cije o formi­ran­jeu elek­tronske baze podataka i razvoju pro­grama koji će omogućiti prikazi­vanje odrednica.

Web links

Trans­late This Page