Mali pingvin

Šta smo sve uradili?

Rečnik stranih reči i izraza

Do početka novem­bra skeni­rano je 500 stran­ica Rečnika stranih reči i izraza od kojih je u ABBYY FineReader 11 Pro­fes­sional Edi­tion pro­gramu obrađeno 470 stran­ica. Stran­ice su prečišćene od nepravil­nosti i formi­rani su Microsoft Word dokumenti.

Svaka stran­ica je nakon toga posebno obrađena u Elek­tron­skom rečniku: Edi­tori­jalu 2012, pro­gramu koji je speci­jalno razvi­jen za ovu namenu. Svrha edi­tori­jala je da formira poje­d­i­nače odred­nice po određenom šablonu i da napravi neza­v­isne odred­nice u RTF, HTML i XML formatu.

Ovim pos­tup­kom su u edi­tori­jalu do sada obrađena sledeća slova: slovo A (3,839 odred­nice), slovo Б (1,571 odred­nica), slovo В (978 odred­nica), slovo Г (1,130 odred­nica), slovo Д (2,245 odred­nica), slovo Ђ (95 odred­nica), slovo E (2,225 odred­nica), slovo Ж (99 odred­nica), slovo З (242 odred­nice), slovo И (1,798 odred­nica) i slovo Ј (304 odrednice).

Novem­bar

U toku novem­bra skeni­rane su stran­ice do 650 strane, dok se u FineReader obrađene 620 strane. U edi­tori­jalu su formi­rane poje­d­i­načne odred­nice za slovo К (4,021 odred­nica), slovo Л (1,238 odred­nica), slovo Љ (5 odred­nica), slovo М (2,614 odred­nica), slovo Н (862 odred­nice) i slovo Њ (12 odred­nica).

Decem­bar

U toku decem­bra smo sa skeni­ran­jem stigli do 750 strane, dok se u FineReader obrađene 730 strane. U edi­tori­jalu su formi­rane poje­d­i­načne odred­nice za slovo O (1,260 odred­nica).

Jan­uar

U toku jan­u­ara smo sa skeni­ran­jem stigli do 900 strane, dok se u FineReader obrađene 850 strane. U edi­tori­jalu su formi­rane poje­d­i­načne odred­nice za slovo П (4,338 odred­nica) i za slovo Р (1,662 odrednice) .

Feb­ruar

U toku feb­ru­ara smo sa skeni­ran­jem stigli do 950 strane, dok se u FineReader obrađene 910 strane. U edi­tori­jalu su formi­rane poje­d­i­načne odred­nice za slovo С (2,655 odred­nica).

Mart

U toku marta smo sa skeni­ran­jem stigli do 1051 strane, dok su u FineReader obrađene 1030 strane. U edi­tori­jalu su formi­rane poje­d­i­načne odred­nice za slovo T (1,797 odred­nica), slovo Ћ (79 odred­nica), slovo У (304 odred­nica), slovo Ф (1,394 odred­nice) i slovo Х (1,665 odred­nica).

April

U toku aprila smo sa obradom završili sve 1051 stran­ice. U edi­tori­jalu su formi­rane poje­d­i­načne odred­nice za slovo Ц (348 odred­nica), slovo Ч (124 odred­nice), slovo Џ (79 odred­nica) i slovo Ш (491 odred­nice).

Ukupno je formi­rano oko 39,474 poje­d­i­načnih odrednica.

Rečnik turskih i manje poz­natih reči i izraza

Avgust

U toku avgusta obrađene su knjige u kojima ima turskih i manje poz­natih reči i izraza. Forami­rane su odred­nice i kreirana je baza podataka. Ova baza, koja je sas­tavni deo Elek­tron­skog rečnika 2013, sadrži preko 1,500 turskih i manje poz­natih reči i izraza.

Ovaj članak se redovno ažurira i mod­i­fikuje, pa molimo pose­ti­oce našeg sajta da ga redovno čitaju.

Web links

Trans­late This Page